DIENSTEN

Begeleiding/ondersteuning

Bewindvoering is er voor mensen die door ziekte, leeftijd, problematische schulden of bijzondere omstandigheden hun financiële zaken (tijdelijk) niet meer kunnen of willen regelen. Meteen vanaf het begin nemen wij de volledige financiële zorg van u over. U wordt ook begeleid en geholpen met uw aanvraag voor beschermingsbewind bij de kantonrechter.

WSNP Bewindvoeringen

Een wettelijk traject (WSNP traject) via de rechtbank; Wanneer een minnelijk traject niet lukt kan eerst nog via een dwangakkoord de rechter gevraagd worden de weigerende schuldeiser te dwingen mee te werken aan dit traject. Er wordt tegelijkertijd een WSNP verzoek ingediend. De rechter kan dan beslissen of het dwangakkoord wordt toegekend, óf dat u toelaten wordt tot de WSNP. U krijgt dan naast een beschermbewindvoerder ook een WSNP bewindvoerder.

Voorlichting en advies (eenmalig) budgetbeheer

Met behulp van mijn praktijkervaring, ben ik in staat om gedegen voorlichting te geven over alles wat een budget aangaat, met of zonder schulden en aan diverse doelgroepen zoals studenten, ouderen, verstandelijk beperkten maar ook mensen met een verslavings- of andersoortige problematiek.

Curator

Een curator is een persoon die wordt aangesteld door de kantonrechter als beheerder over het vermogen (goederen of geld) van iemand die onder curatele is gesteld. De curator wordt bovendien ook betrokken bij andere belangrijke (persoonlijke) beslissingen. De positie van de curator lijkt veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus (degene die onder curatele gesteld is), treedt namens hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de curandus. De curator staat aan de kant van de curandus en behartigt zijn of haar belangen. Een bijzondere curator wordt aangesteld door de rechter.

Executeur/testementair

Een executeur wordt benoemd bij testament en is verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. De executeur begeleidt en adviseert de erfgenamen, geeft aan welke zaken geregeld moeten worden en zorgt ervoor dat de nalatenschap verdeeld kan worden. Met andere woorden: de executeur zorgt ervoor dat de erfgenamen en legatarissen krijgen waar zij recht op hebben volgens het testament.

Mentor

De rechter kan een mentor aanwijzen voor mensen die zelf niet goed voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of een psychische aandoening. De mentor neemt beslissingen op het persoonlijk vlak, bijvoorbeeld over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De persoon om wie het gaat blijft wel handelingsbekwaam en mag over andere onderwerpen wel zelf beslissingen nemen.